28
มกราคม
2562

รับสมัครงาน ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

28
มกราคม
2562

รับสมัครงาน ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

469

ประกาศ

รับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและการบริหารของสำนักเลขาธิการอาเซียน

รายละเอียดดังนี้

Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs (DSG CCA) หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 ก.พ. 62

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียน www.asean.org/opportunities/vacancies-asec และ https://goo.gl/J7nVGs

เอกสารประกอบ bulletin-20190122-145514-221998