07
พ.ค.
2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

07
พ.ค.
2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

65

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก
  • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
  • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 

แหล่งข่าวและภาพ: https://phralan.in.th/