09
เมษายน
2562

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM) วันที่ 4 เมษายน 2562

09
เมษายน
2562

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM) วันที่ 4 เมษายน 2562

447

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน
(ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM)
วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายเมธี สุภาพงษ์รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นหลักที่เป็นกรอบการดำเนินการของไทย (Chair’s Priorities) ใน 3 เรื่อง ได้แก่

(1) ความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยจะพัฒนาความเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและบริการเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอาเซียน

(2) ความยั่งยืน (Sustainability) โดยจะส่งเสริมให้ภาคการเงินมีแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน และ

(3) การสร้างภูมิคุ้มกัน (Resilience) โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025) และความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน
(ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน ซึ่งจะมีการลงนามในพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ฉบับที่ 8 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น การเชื่อมโยงธุรกรรมการชำระเงินในภูมิภาคอาเซียน การส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน ทั้งในฝั่งตลาดทุน และในภาคการธนาคาร และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินในอาเซียน รวมทั้งได้มีการพิจารณาคู่มือกฎระเบียบการคู่มือกฎระเบียบการประกันภัยการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และสินค้าผ่านแดน (Handbook on ASEAN Insurers offering Cross-Border Marine, Aviation and Goods in Transit Insurance) ที่จะนำเสนอให้ AFMGM รับรองในวันที่ 5 เมษายน 2562

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใต้กรอบ AFCDM ได้แก่ การเพิ่มแผนงานด้านการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาตลาดทุน การรับรองขอบเขตงาน (Term of Reference: ToR) ของคณะทำงานเปิดเสรีบริการทางการเงิน และ ToR ของกรอบ AFCDM รวมถึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง Web Portal เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน

ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการประชุม AFCDM ต่อที่ประชุม AFMGM ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ต่อไป