15
พฤศจิกายน
2561

ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (1)

15
พฤศจิกายน
2561

ประธานอาเซียน 2562 ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (1)

2,798

ในการรับเป็นประธานอาเซียนนั้น ไทยได้ประกาศแนวคิดหลัก (Theme) ในการเป็นประธาน คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 ไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสิงคโปร์ หลังพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ที่สิงคโปร์ โดยไทยจะเริ่มหน้าที่เป็นประธานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ม.ค. 2562 ตลอดทั้งปี

นอกเหนือจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว หน่วยงานไทย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรายสาขาต่างๆ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสถึงระดับรัฐมนตรี และการประชุมสุดยอดในระดับผู้นำ รวมแล้วกว่า 170 การประชุม ซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

ในการรับเป็นประธานอาเซียนนั้น ไทยได้ประกาศแนวคิดหลัก (Theme) ในการเป็นประธาน คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต

หมายถึงการที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน

แนวคิดหลักข้างต้นมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่ไทยจะเน้นย้ำและผลักดัน

1) “การก้าวไกล” (Advancing) หมายถึง การมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด (Disruptive technologies) และความท้าทายต่างๆ ในอนาคต มุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การมีดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)

2) “การร่วมมือ ร่วมใจ” (Partnership) คือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและประชาคมโลก รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา มีเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญ คือ การสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และ 3) “ความยั่งยืน”(Sustainability) หมายถึง การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน (Sustainable Security) หรือความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน และความยั่งยืนด้านความมั่นคงของมนุษย์ หรือ Sustainability of Things (SoT) พร้อมกันนี้ ไทยยังได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ (logo) ทางการของการเป็นประธานอาเซียน ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ได้ใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

จากแนวคิดที่ว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยได้ผสมผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัยได้อย่างลงตัว

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของประชาคมอาเซียนที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน

“อุบะมาลัย” เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability”

ส่วนสีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็นสีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน