05
กุมภาพันธ์
2562

นายกรัฐมนตรีประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หนุนวัฒนธรรม เป็นตัวประสานเชื่อมโยงการพัฒนาด้านอื่นๆ เข้าด้วยกัน

05
กุมภาพันธ์
2562

นายกรัฐมนตรีประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หนุนวัฒนธรรม เป็นตัวประสานเชื่อมโยงการพัฒนาด้านอื่นๆ เข้าด้วยกัน

337

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดกิจกรรม “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year)” ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าวัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากเหง้าของทุกคนในอาเซียน โดยอาเซียนนั้นถือว่ามีศักยภาพในเรื่องของวัฒนธรรมในระดับโลก           โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กับประเทศคู่เจรจา ซึ่งการที่ไทยรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ก็จะได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แนวคิดหลัก ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ที่จะสะท้อนความร่วมมือของอาเซียนที่จะร่วมกัน สร้างความเจริญเติบโตในทุกมิติ เพราะนอกเหนือจากความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ                และการเมืองแล้ว ด้านสังคมและวัฒนธรรมก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะยึดโยงพลเมืองอาเซียนไว้ด้วยกัน ซึ่งความใกล้ชิด      ด้านวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นนั้นเป็นผลมาจากความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้อาเซียนอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยน ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม         เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชนและสันติภาพความมั่นคงของโลก

ทั้งนี้ ข้อริเริ่มปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนจึงเป็นการเสริมสร้างบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในมิติ            ทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอสู่สายตาชาวโลก ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น นำไปสู่ความก้าวหน้า          ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศรวมถึงการท่องเที่ยวต่อไป

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190204105219743