25
มกราคม
2562

ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

25
มกราคม
2562

ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

687

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร. Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือในช่วงอาหารกลางวัน (working lunch) ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งสัญญาณว่า ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องความร่วมมือหลายประเด็น ได้แก่

1. ธนาคารโลกและประเทศไทยได้ตกลงกันที่จะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหลายเรื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและภาวะแคระแกร็น (Malnutrition and Stunting) ภายใต้ข้อริเริ่มความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (Complementarities Initiative) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่ไทยผลักดันในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับว่า เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียน

2. โดยที่ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ ประเทศไทยและธนาคารโลกจะร่วมกันจัดการประชุม ASEAN High-Level Meeting on Human Capital Development ในเดือนเมษายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยเสนอในที่ประชุมผู้นำอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศที่บาหลี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

3. ธนาคารโลกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติของยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างกรอบความเชื่อมโยง (Connecting the Connectivities) กล่าวคือ การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของอาเซียนกับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดทั้ง Seamless ASEAN และ Seamless Region

4. นอกจากนี้ ธนาคารโลกได้ชื่นชมบทบาทไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค โดยเฉพาะข้อริเริ่ม ACMECS และพร้อมที่จะพิจารณาความร่วมมือกับไทยในกรอบ ACMECS ต่อไป