28
กุมภาพันธ์
2562

ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

28
กุมภาพันธ์
2562

ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

456

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นาย Shaolin Yang กรรมการจัดการ (Managing Director) ของธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความสนับสนุนต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ทั้งสองฝ่ายได้หารือหลายประเด็นความร่วมมือ ได้แก่

1. การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งธนาคารโลกจะสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ การพัฒนาทุนมนุษย์ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียน กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการลดขยะทะเล ตามที่ได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรียืนยันการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยแล้ว ซึ่งผลของความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อแนะนำ จะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนต่อไป

2. ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้การประชุมระดับสูงของอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (ASEAN High-Level Meeting on Human Capital Development) ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมการลงทุนกับคนให้มากขึ้น และเห็นว่า ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในไทยในช่วงปลายปี 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับอนาคต

3. ธนาคารโลกเห็นว่า ไทยเป็นแบบอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและได้ทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้ขยายไปในภูมิภาค และธนาคารโลกก็มุ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเช่นกัน