11
เมษายน
2562

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

392

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดอุดรธานี

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ประธานในพิธีเปิด :
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ :

 1. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี
 4. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี
 5. นอ.ศักดิ์ชาย นุ่นสิงห์ เสนาธิการกองบิน 23
 6. นางเพียงใจ แสงวิจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
 7. นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
 8. นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี
 9. นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
 10. นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 11. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
 12. นายธงชัย พลพวก ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
 13. นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี
 14. นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 15. นางสาวเบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
 16. นางสาวธิติยา ปานมณี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุดรธานี
 17. นางดรุณี จารุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
 18. นายสุชาติ ชัยจิตร์ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
 19. นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ
 20. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม
 21. นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ
 22. นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ
 23. นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอวังสามหมอ
 24. นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ
 25. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอหนองวัวซอ
 26. นายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
 27. นางอมรรัตน์ เลิศรัตนาชฎาพร ประธานชมรมนักธุรกิจไทยเวียดนาม
 28. ว่าที่ ร.ต. บรรจง มนตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 120 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ/หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายอำเภอ/รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี/ประธานชมรมรักธุรกิจไทยเวียดนาม/หน่วยงานสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด :

 1. การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยการขับร้องเพลง Let us more ahead
 2. พิธีเปิดโดยสัมผัสลูกบอลแอลอีดี (มิร่าบอล) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมสัมผัสลูกบอล
 3. ลงนามในสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการ
 4. เยี่ยมชมนิทรรศการ

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ