19
มีนาคม
2562

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

19
มีนาคม
2562

จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

314

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดสุรินทร์

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ประธานในพิธีเปิด
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
  2. หัวหน้าส่วนราชการ
  3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  4. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
  5. ข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 80 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ