28
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

28
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

127

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร “ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งภายในงานมีการจัดป้ายนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดมุกดาหารได้ทราบถึงบทบาทของประเทศไทยในการร่วมกันเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมีผู้ร่วมพิธีเปิดจากภาคส่วนต่างๆ ประมาณ 80 คน ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการฯ ดังกล่าวจะจัดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
บริเวณโถงทางเชื่อมอาคาร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประธานในพิธีเปิด
นายศุภกร มูลสุวรรณ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ผู้กล่าวรายงาน                       
นายบุญเรือง เมฆฉิม    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

 • นายสุพิชัย หล่าสุกล     ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
 • นายปรีชา เจริญทรง คลังจังหวัดมุกดาหาร
 • นายไกสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 • นายชูยศ เชาว์ศิริกุล     ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
 • นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร
 • นายกานต์ สุวรรณพันธ์ พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
 • ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
 • นางปกิตตา มูลสุวรรณ         รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
 • นายปิติณัช นิธิศธานี          นายอำเภอหว้านใหญ่
 • นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
 • นางอุดมลักษณ์ คำผล         ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ