26
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

26
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

122

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
บริเวณโถง ชั้น 2 หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

ประธานในพิธีเปิด
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

  1. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดบุรีรัมย์ทุกสังกัด
  2. ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกส่วนราชการ
  3. นายอำเภอทุกอำเภอ
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา
  5. ผู้บริหารองค์กรเอกชน
  6. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน  170 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ