11
เมษายน
2562

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

151

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ณ ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ประธานในพิธี
นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ  

 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
 2. พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
 3. โยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา
 4. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
 5. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
 6. วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
 7. คลังจังหวัดนครราชสีมา
 8. ประมงจังหวัดนครราชสีมา
 9. สถิติจังหวัดนครราชสีมา
 10. ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
 11. ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
 13. ประธานสภาเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชีมา
 15. นายอำเภอเมืองนคราชสีมา
 16. นายอำเภอวังน้ำเขียว
 17. ผู้แทนนายอำเภอเสิงสาง ผู้แทนนายอำเภอสูงเนิน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
 18. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน

จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด 
จำนวน 200 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด  

การตัดริบบิ้นเปิดงานพร้อมกับเปิดเพลงอาเซียน “The ASEAN Way” การลงนามในสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการ รวมถึงการเยี่ยมชมนิทรรศการ และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการทางสื่อต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ (ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา) สื่อท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน และบทบาทของจังหวัดนครราชสีมากับต่างประเทศ  นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ