22
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

22
กุมภาพันธ์
2562

จังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

335

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดนครพนม

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ

  1. ศาลาประชาคมยงใจยุทธจังหวัดนครพนม บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
  2. ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 1

ประธานในพิธีเปิด
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดที่สำคัญ

  1. นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ
  2. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
  3. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวนครพนม

ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ
จำนวน 250 คน

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปิด

  1. บรรยายให้ความรู้เรื่อง“บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562” โดยนายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ
  2. จัดแสดงนิทรรศการ “บทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562”
  3. บรรยายให้ความรู้เรื่องอาเซียน จากวิทยากรประจำนิทรรศการ

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ