11
เมษายน
2562

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

11
เมษายน
2562

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

158

การจัดพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ

โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

จังหวัดขอนแก่น

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 
บริเวณโถงหน้าลิฟท์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1

ประธานในพิธีเปิด 
นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมในพิธีที่สำคัญ

  1. นายเหงียน ดิงห์ ตวน ผู้แทนกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น
  2. นายคำไพ คำทองดี รักษาการแทน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น
  3. หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ อปท. หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด
40 คน

 

*******************************************************

ประมวลภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ