23
มกราคม
2562

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562

23
มกราคม
2562

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562

654

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ที่กรุงเทพ โดยได้ตกลงแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในปีนี้ และแผนการทำงานกับคู่เจรจา 11 ประเทศ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้สมาชิกอาเซียนขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จในปี 2562 ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน 13 ประเด็น อาทิ การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การพัฒนาทักษะผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย การเชื่อมโยงใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ ในปี 2562  การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน และการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพในอาเซียน เป็นต้น

 

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH