09
สิงหาคม
2562

ก.แรงงาน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ขับเคลื่อนระบบการจ้างงานที่มีคุณค่า.. พร้อมติดตามแผนงาน SLOM – WG ค.ศ.2016 -2020 หารือแผนฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025

09
สิงหาคม
2562

ก.แรงงาน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ขับเคลื่อนระบบการจ้างงานที่มีคุณค่า.. พร้อมติดตามแผนงาน SLOM – WG ค.ศ.2016 -2020 หารือแผนฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025

546

กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 และการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคมนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานมิติด้านแรงงานสอดรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม The Empress Premier อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน SLOM – WG ค.ศ.2016 -2020 หารือเพื่อเตรียมการจัดทำแผนงาน SLOM – WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025 และหารือการดำเนินการในประเด็นคาบเกี่ยวกับสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ตลอดจนภาคีภายนอก และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ

การประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้าคณะผู้แทนระดับผู้อำนวยการสำนัก กอง และผู้แทน SLOM – WG จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การยกร่างแผนงาน SLOM – WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021 – 2025 การเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้ดำเนินการ การเตรียมการจัดการประชุม ASEAN Labour Inspection Conference และการประชุม ASEAN Regional Tripartite Social Dialogue Conference

“ผลที่ได้จากการประชุมจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านแรงงานเพื่อให้สอดรับกับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ. 2016 – 2020  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแสวงหาทิศทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนภายหลัง ค.ศ. 2021 ตลอดจนเกิดการสร้างความรับรู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านการจ้างงานนอกระบบเป็นการจ้างงานในระบบอย่างเป็นธรรม เพื่อเข้าถึงงานที่มีคุณค่าด้วย”

สำหรับผลการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 12th SLOM-WG)  ที่สำคัญ คือ การมีมติกำหนดประเทศเจ้าภาพเวทีเสวนาเครือข่ายพนักงานตรวจแรงงานอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพนักงานตรวจแรงงานอาเซียนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจแรงงาน การยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET) โดยให้มีคณะกรรมการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับอาเซียน ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  อีกทั้งเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน SLOM-WG ค.ศ. 2016-2020 ให้แล้วเสร็จ  และการมีมติเรื่องการจัดทำแผนงาน SLOM-WG ฉบับใหม่ ค.ศ. 2021-2025 ให้มีความกระชับ สอดคล้องกับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ค.ศ.2021-2025 ด้วย