01
พฤษภาคม
2562

การประชุมเตรียมการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

01
พฤษภาคม
2562

การประชุมเตรียมการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

1,265

การประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20 (Preparatory Meeting for the 20th ACCSM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20 (Senior Officials Meeting for the 20th ACCSM) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอรรี่ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย

การประชุมครั้งนี้สํานักงาน ก.พ. ในฐานะประธาน ก.พ. อาเซียน ได้นําเสนอแนวคิดหลัก แนวทางการ ดําเนินการ และหารือกับผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการตาม แผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559-2563 (ACCSM Work Plan 2016-2020) และศูนย์องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ASEAN Resource Centers, ARCs) การจัดทําร่างเอกสารแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ การเร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of An Agile Civil Service in A Digital Economy) การจัดทําแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2564-2568 (ACCSM Work Plan 2021–2025) การติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการขับเคลื่อนติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน ก.พ. อาเซียน พ.ศ. 2559-2563 (Monitoring and Evaluation of ACCSM Work Plan 2016 – 2020) รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคราชการทุกระดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุป ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  • ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสได้รับรองเอกสารแสดงเจตนารมณ์ว่าด้วยการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการ เร่งยกระดับภาคราชการพลเรือนในยุคดิจิทัล (ASEAN Statement on Promotion of Good Governance and Acceleration of An Agile Civil Service in A digital Economy)
  • การติดตามและประเมินผลแผนงาน ก.พ. อาเซียน 2016-2020 และตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบที่จะ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามเอกสารแนวคิดซึ่งริเริ่มจัดทําโดยประเทศฟิลิปปินส์ โดยยึดตามแนว ทางการจัดเก็บข้อมูลที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกเห็นชอบกรอบเวลาในการดําเนินการติดตาม และประเมินผลแผนงานดังกล่าวด่วย
  • ที่ประชุมร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ท้าทายของการบริหารราชการ ของประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศที่มีร่วมกัน โดยผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันหารือข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างแผนงาน ก.พ. อาเซียน ปี 2021- 2025 (พ.ศ. 2564-2568) ในลําดับต่อไป