04
เมษายน
2562

กรมประมง จับมือ สหภาพยุโรป จัดประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU

04
เมษายน
2562

กรมประมง จับมือ สหภาพยุโรป จัดประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU

1,475

กรมประมง จัดการประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ กรุงเทพฯ โดยระดมผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องค์กรระหว่างประเทศด้านการประมง และผู้แทนจากสหภาพยุโรป รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 รายมาหารือพร้อมทั้งเร่งผลักดันการจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force เพื่อแสดงถึงจุดยืนร่วมกันที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทำการประมง IUU ให้หมดไปจากภูมิภาค

ในฐานะที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ได้กำหนดแนวคิด “Advancing Partnership for Sustainability” โดยมีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนของความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อสร้างคุณค่าให้กับอาเซียน และบทบาทที่สำคัญของการทำหน้าที่ประธานอาเซียน คือ จะต้องขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ที่คาบเกี่ยวทั้งสามเสาประชาคม ประกอบด้วย

1. การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)

2. ความเชื่อมโยง (connectivity)

3. การเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับอนาคต (future-orientation) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในหลายมิติและสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของภาคการประมงอาเซียน กรมประมง จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการ “การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperation on Sustainable Fisheries) โดยข้อเสนอดังกล่าว ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่

1) การจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา

2) การจัดตั้ง The ASEAN IUU Task Force เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการประมง IUU ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค โดยข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นทางด้านกฎหมาย อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ กฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง มาตรการรัฐเจ้าของท่า และมาตรการบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้ คณะทำงาน Task Force จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งผลักดันประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวางแผนการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเครื่องมือ ระบบ เทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการของ Task Force จะสามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการกระทำผิด IUU ให้แก่หน่วยงานประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาการต่อต้านการประมง IUU ในประเทศและในภูมิภาค

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ จะสามารถเจรจาให้ประเทศต่าง ๆ ได้รู้ ได้เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้ง The ASEAN IUU Task Force พร้อมทั้งสามารถจัดทำแผนวางแนวทางการขับเคลื่อนฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านการประมงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries : ASWGFi) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และเป็นการแสดงถึงนานาประเทศได้เห็นถึงจุดยืนของภูมิภาคอาเซียนที่จะปลอดการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Free)