การประชุม

1st Workshop on development of ASEAN Talent online mechanisms (TBC)

01 พฤศจิกายน 2019
Bangkok, Thailand (TBC)
Ministry of Labour

รายละเอียดการประชุม

November -TBC