ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน  ในอาเซียน
คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
เพลงอาเซียน
ดวงตราอาเซียน
ประเทศไทยเคยมีเลขาธิการอาเซียน 2 คน
บทบาทหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน