ข้อมูลที่น่าสนใจ

 
ASEAN
THAILAND
ASEAN-Russia Dialogue Partnership
กำหนดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)
7 ประเด็นสำคัญของการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)
รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน    ในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัด  การประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ   Green Meeting
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน
แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน  ในอาเซียน
คนไทยได้อะไรจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน