โตนเลสาบ

โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 14 เมตร และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ทำให้โตนเลสาบขยายกว้างขึ้นถึง 10,000 ตารางกิโลเมตร โตนเลสาบเกิดจากไหลผ่านของแม่น้ำโขงไหลลงมายังบริเวณที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุม และเป็นแหล่งที่อาศัยสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ป่ากว่า 300 ชนิด ทำให้ชาวกัมพูชาจำนวนมาก ตั้งรกรากและประกอบอาชีพประมงในบริเวณรอบทะเลสาบแห่งนี้