การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit- EAS)

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit- EAS) เป็นข้อริเริ่มที่ต่อยอดจากกรอบอาเซียนบวกสาม โดยอาเซียนเห็นว่าควรเปิดกว้างให้ประเทศคู่เจรจาที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนบวกสามเข้าร่วมด้วย
ปัจจุบัน มีประเทศที่เข้าร่วมใน EAS จำนวน 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ โดยรัสเซียและสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุม EAS เป็นครั้งแรกในการประชุม EAS ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่บาหลี อินโดนีเซีย