เพื่อรับมือกับการก้าวสู่สังคมสูงวัย ไทยริเริ่มผลักดันความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ