ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในทั้งสามเสาหลักของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ออกรายงานมาทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้