Non Bai Tho (น้อนบ่ายเทอ)

น้อนบ่ายเทอ (แปลตรงตัวว่า “หมวกที่จารึกบทกวีลงไป”) คือ หมวกที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนาม สวมใส่โดยสตรีเป็นส่วนหนึ่งของชุดทางการ หมวกทรงกลมรูปกรวยนี้ เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศประเทศเมืองร้อนอย่างเวียดนาม ที่ต้องพบเจอแดดจ้า สลับกับฝนตกอยู่ตลอดเวลา และนับได้ว่า เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเวียดนาม ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์จริงจากรุ่นสู่รุ่นทั้งยังสอดแทรกเอาความสุนทรียทางวัฒนธรรมลงไปได้อย่างกลมกลืน