จากแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สู่ 2025

จากแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สู่ 2025 . . การดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ได้บรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ . - การยกเลิกภาษีศุลกากรนําเข้า - การอํานวยความสะดวกทางการค้า - การเปิดเสรีการค้าบริการที่สูงขึ้น - การเปิดเสรีและอํานวยความสะดวกการลงทุน - การลดขั้นตอนและการปรับความสอดคล้องของกรอบงานและนโยบายด้านกฎระเบียบ ตลาดทุน - การอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ - การส่งเสริมการพัฒนากรอบนโยบายการแข่งขันในระดับภูมิภาค - การคุ้มครองผู้บริโภคและทรัพย์สินทางปัญญา - การส่งเสริมการเชื่อมโยง - การลดช่องว่างการพัฒนา - การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก . อาเซียนตระหนักดีว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง มีพลวัต เนื่องจากเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในบริบทดังกล่าว อาเซียนจึงได้ริเริ่มจัดทําการศึกษา 2 ฉบับสําหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ 2025 โดยในการจัดทําวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้นําข้อเสนอแนะของผลการศึกษา 2 ฉบับที่จัดทําโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (อีเรีย) สถาบันการต่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (อาร์ซิส) และสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ไอเซียส) รวมทั้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาพิจารณาร่วมด้วย โดยมาตรการต่างๆ จะต้องนําไปสู่การสร้างอาเซียนที่มีการเชื่อมโยง มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม รวมตัวกันในระดับสูงขึ้น และแข่งขันได้