ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในอาเซียน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ (ATCSW) คือหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 และคงไว้ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไทยให้ยั่งยืนต่อไป