ASEAN-Russia Dialogue Partnership

ทราบหรือไม่ว่า ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย เริ่มต้นจากการสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่หารือกับอาเซียนในปี 2534 และพัฒนาเป็นประเทศคู่เจรจาในปี 2539 และเมื่อปี 2547 รัสเซียได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุด โดยอาเซียนและรัสเซียมีความร่วมมือหลายด้าน ทั้งในมิติการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนา สังคมและวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล: http://www.mfa.go.th/asean/