การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องในการดำเนินการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเป็นองค์กรของอาเซียนอย่างเป็นทางการภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ทั้งนี้ ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการแพทย์ทหาร ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกิจการแพทย์ทหารในภูมิภาค ผ่านการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการแพททหารด้วยสถานะการเป็นองค์กรของอาเซียนอย่างเป็นทางการ ศูนย์แพทย์ทหารจะสามารถขยายและยกระดับความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง