รู้หรือไม่? ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน    ในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศจะจัด  การประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ   Green Meeting