คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียน
Today in ASEAN – 25th ASEAN Economic Ministers’ Meeting Retreat
The 21st ASEAN-India Senior Officials’ Meeting
การประชุม ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM ครั้งที่ 23
การประชุม ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM ครั้งที่ 5
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Digital Ministers’ Retreat) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต