คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 31 พฤษภาคม 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 30 พฤษภาคม 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 30 พฤษภาคม 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 29 พฤษภาคม 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 28 พฤษภาคม 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียน