คลังรูปภาพ

 
ASEAN
THAILAND
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 19 กันยายน 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม 19 กันยายน 2562
การประชุมคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อหารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต 18 กันยายน 2562
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก 18 กันยายน 2562
การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับคณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน 17 กันยายน 2562
การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับภาคประชาสังคมอาเซียน 17 กันยายน 2562