ข่าวและข้อมูล

 
ASEAN
THAILAND

บทสัมภาษณ์ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association of Thailand) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมุ่งหวังให้สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และช่วยทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของอาเซียนที่มีต่อการดำเนินชีวิต  ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. 2552-2558) ที่ต้องการให้มีสมาคมหรือองค์กร ทำหน้าที่ติดต่อกับภาคประชาชนภายในแต่ละประเทศ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน ความสำคัญ / บทบาทของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยต่อการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 ภารกิจหลักของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย คือ การทำหน้าที่เป็นกลไกคู่ขนานกับภาคราชการในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความสำนึกถึงความเป็นประชาชนอาเซียน และทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ สังคมและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากประชาคมอาเซียน สำหรับปี 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานอาเซียน ภารกิจของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะเน้นไปที่การเผยแพร่ผลการดำเนินความร่วมมือของประชาคมอาเซียนตามแนวทางหลัก (Theme) ของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับจากการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวด้วย แผนงานและกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน...