09
April
2019

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers’ Retreat) วันที่ 4 เมษายน 2562

09
April
2019

การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Finance Ministers’ Retreat) วันที่ 4 เมษายน 2562

370