Meeting

37th Senior Officials Meeting on Energy (SOME) and Associated Meetings

24 Jun. - 31 Jul. 2019
Anantara Siam Hotel ,Bangkok
Ministry of Energy

Event Description

ในระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นี้ ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม“เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (ASEAN Senior Officials Meeting on Energy Meeting) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  37th SOME ภายใต้แนวคิด “Advancing Energy Transition through partnership and Innovation” หรือ การเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานและนวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรืองของอาเซียน ซึ่งการประชุม 37th SOME ถือเป็นการประชุมที่มีความสำคัญระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นเวทีสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ในการหารือความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในอาเซียน ระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และระหว่างประเทศอาเซียนกับองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นด้านพลังงานต่างๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันจะช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ทุกประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถจัดหาพลังงานได้ในราคาที่เหมาะสมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานดังกล่าว มีประเด็นใน 7 สาขาหลัก และ 1 เครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูล การรายงานผลสำเร็จจากการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ปี 2559-2568ระยะที่ 1 ปี 2559-2563 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC 2016-2025 Phase I 2016-2020) ใน ๗ สาขาด้านพลังงานของอาเซียน ประกอบด้วย

1) ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน

2) ด้านพลังงานทดแทน

3) ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อประชาชน

4) ด้านถ่านหินสะอาด

5) ด้านโครงข่ายท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

6) ด้านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน

7) ด้านนโยบายและแผนพลังงาน และเครือข่ายกำกับกิจการพลังงาน

ในการนี้ ผลสำเร็จจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ดังกล่าวจะนำไปรายงานในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (37th AMEM) ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินการจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น สป.พน. กองการต่างประเทศ จึงเห็นสมควรขอความอนุเคราะห์ใช้งานเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ